صفحه اصلی

فرم ثبت نام

هیچ فایلی انتخاب نکرده اید.

هیچ فایلی انتخاب نکرده اید.

: توجه

جهت ارسال فایل های خود روی دکمه های آبی رنگ به شکل فایل کلیک کنید.

اپلیکیشن های ارسال شده توسط کمیته علمی ارزیابی خواهد شد و تیم های برتر برای ثبت نام و ارائه حضوری در روز مسابقه دعوت خواهند شد.