صفحه اصلی

فرم ثبت نام

هیچ فایلی انتخاب نکرده اید.

هیچ فایلی انتخاب نکرده اید.

: توجه

جهت ارسال فایل های خود روی دکمه های آبی رنگ به شکل فایل کلیک کنید.

اپلیکیشن های ارسال شده توسط کمیته علمی ارزیابی خواهد شد و تیم های برتر برای ثبت نام و ارائه حضوری در روز مسابقه دعوت خواهند شد.

درصورت بروز هرگونه مشکل در روند ارسال فایل، لطفا فایل خود را به ایمیل زیر ارسال فرمایید.

marjan.kaedi@gmail.com